Zakoni

Ovu stranicu posvetili smo najnovijim Zakonima o zaštiti od požara.

U želji da našim klijetima pribiližimo bitnost i kompletnost zaštite od požara postavili smo neke od izvoda iz Zakona zaštiti od požara, kao i ceo Zakon koji možete preuzeti klikom ovde.

 

Prekršaji pravnog lica

Član 82.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

 1. ne donese sanacioni plan (član 16. stav 1);
 2. ne obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca; ne obezbedi sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara; ne organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara (član 24. st. 1, 2. i 3);
 3. ne donese Plan zaštite od požara (član 27. st. 1, 2. i 3);
 4. ne donese Pravila zaštite od požara (član 28. stav 1);
 5. ne istakne Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara na vidljivo mesto (član 28. stav 2);
 6. ne pribavi saglasnost Ministarstva u skladu sa članom 33. stav 1, članom 34. stav 1. i članom 35. ovog zakona;
 7. obavlja tehnološke procese na mestima i način suprotno članu 37. st. 1. i 2. ovog zakona;
 8. u objektima visokogradnje ne obezbedi uslove za sigurnu evakuaciju ljudi (član 40. stav 1);
 9. ne ugradi materijale požarnih karakteristika u skladu sa standardima, ne pribavi izveštaj od ovlašćenog pravnog lica o požarnim karakteristikama i ne da ga na uvid nadležnom organu (član 40. stav 2);
 10. ugrađene instalacije u objektima ne održava u ispravnom stanju i periodično ne kontroliše u skladu sa tehničkim propisima i standardima na koje se ti propisi pozivaju (član 40. stav 3);
 11. gradi ili postavlja objekte i druge zapreke na putevima, prolazima, platoima i sličnim prilazima objektima koji su predviđeni za prolaz vatrogasnih vozila ili evakuaciju ljudi i imovine ugroženih požarom (član 41);
 12. ne ugradi uređaje koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara (član 42. stav 1);
 13. ne ugradi uređaje koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara i uređaje koji omogućavaju blagovremeno gašenje požara (član 42. stav 2); 14) uređaje iz člana 42. ovog zakona ne održava u ispravnom stanju i ne obezbedi njihovo stalno i nesmetano funkcionisanje (član 43);
 14. ne pribavi sertifikat od ovlašćenog pravnog lica o ispravnosti uređaja, opreme i instalacija i zapisnik o obavljenom ispitivanju ispravnog funkcionisanja tih uređaja, opreme i instalacija ne stavi na uvid komisiji nadležnoj za tehnički prijem objekata (član 44. stav 1);
 15. ne pribavi sertifikat od ovlašćenog pravnog lica o ispravnosti uređaja, opreme i instalacija i zapisnik o obavljenom ispitivanju ispravnog funkcionisanja tih uređaja, opreme i instalacija ne stavi na uvid komisiji nadležnoj za tehnički prijem objekata (član 44. stav 1);
 16. ne proverava ispravnost instalacija u skladu sa članom 44. stav 2. ovog zakona;
 17. ne utvrdi preventivne mere zaštite od požara u planu upravljanja zaštićenog područja i ne pribavi saglasnost Ministarstva (član 47);
 18. smešta zapaljivi materijal na prostoru suprotno članu 48. ovog zakona;
 19. za vreme žetvenih radova ne preduzima posebne mere zaštite strnih useva od požara (član 49. st. 1. i 2);
 20. spaljuje ostatke strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru (član 50. stav 1);
 21. ne organizuje protivpožarnu stražu (član 51);
 22. ne organizuje osnovnu obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u propisanom roku i ne vrši praktičnu proveru znanja zaposlenih u propisanom roku (član 53. st. 1. i 5);
 23. lica koja rade na poslovima zaštite od požara ne pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i ne polože stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno raspoređivanja na poslove zaštite od požara (član 55. stav 1)

Zaprekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana pravnom licu i preduzetniku može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Zakon o zaštiti od požara možete preuzeti klikom odvde. (pdf 268 kb)

This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps