Izrada pravilnika

Izrada glavnog projekta zaštite od požara

Glavni projekat zaštite od požara je jedan od osnovnih instrumenata prevencije zaštite od požara. Izrađuje ga privredno društvo ili drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara.

Glavni projekat sadrži:

 • tehnički izveštaj,
 • proračunske osnove,
 • grafičku dokumentaciju i predmer i
 • predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara.

Izrada plana zaštite od požara

Plan zaštite od požara sadrži:

 • prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
 • procenu ugroženosti od požara;
 • organizaciju zaštite od požara; predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
 • proračun potrebnih finansijskih sredstava i propisane proračunske i grafičke priloge.

Na Plan Zaštite od požara pribavlja se saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova

Izrada pravila zaštite od požara

Pravila zaštite od požara obuhvataju:

 • organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen;
 • zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;
 • donošenje Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara i način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje PPZ.

Oznake iz protivpožarne zaštite

 • Znaci zabrane
 • Ostali znaci
 • Znaci opasnosti
 • Znaci informacija
This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps